2010eko EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORRA


Toki Entitateen aurrekontuei buruzko 3/2004 Foru Arauak xedatutakoarekin bat etorriz, eta 2010eko EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORRA hasiera batez onestearen aurka erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez, BEHIN BETIKO ONETSI DA eta hona hemen Kapituluen laburpena: