IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2016ko MARTXOAREN 3an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) ONARTU, HALA BADAGOKIO, 2016KO OTSAILAREN 4KO SAIOKO AKTA.
2) EMAKUMEEN EGUNARI BURUZKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA.
3) KIROL ZERBITZU ETA JARDUEREN TASEN ALDAKETA.
4) 2014KO FAKTURAREN JUDIZIOZ KANPOKO AITORPENA.
5) IDAE-REN LAGUNTZAREN ONARPENA KANPOALDEKO UDAL ARGITERIAREN INSTALAZIOA BERRITZEKO.
6) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
7) GALDE-ESKEAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Alegría-Dulantzin, 2016ko otsailaren 29an / En Alegría-Dulantzi, a 29 de febrero de 2016
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.