IRAGARKIA. JARDUNEKO ALKATE


Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, 2015eko apirilaren 22koa, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluarekin bat etorriz, ZACARIAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA,1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatua izan da, Alkatea gai-pertsonalak direla eta, udalerritik absentatuko baita. Eskuordetze hori 2015EKO APIRILAREN 25EAN ETA 26AN ETA MAIATZAREN 2AN ETA 3AN EGONGO DA INDARREAN.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzin, 2015eko apirilaren 22an/Alegría-Dulantzi, a 22 de abril de 2015
IDAZKARIA/LA SECRETARIA


Sin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón