IRAGARKIA.


Udalbatzak, 2015eko apirilaren 16ko ohiko bilkuran honakoari hasierako onespena ematea onartu zuen: Zerbitzugintza Publikoen eta Jarduera Administratiboen Ordenantza Fiskal Erregulatzailearen aldaketa honako epigrafeetan: ?Kulturgintza Zerbitzuen Tasak?, ?Kirol Zerbitzuen Tasak? eta ?Kirol eta Kultur Instalakuntzen Tasak?.

Jakinarazten dena, interesdunek espedientea azter dezaten eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ditzaten, iragarki hau ALHAO-n argitaratu eta biharamunetik hasita 30 eguneko epean. Epe hori amaituta alegaziorik aurkeztu ezean, akordio hau behin betiko onartua izango da.

Alegría-Dulantzin, 2015eko apirilaren 17an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria