IRAGARKIA. behin-behineko izaerarekin onartu zuen aurretiko jakinarazpena eta jarduera-baimena behar dituzten jarduera sailkatuen udal ordenantza arautzailea.


Udalbatzak, apirilaren 16ko ohiko saioan, behin-behineko izaerarekin onartu zuen aurretiko jakinarazpena eta jarduera-baimena behar dituzten jarduera sailkatuen udal ordenantza arautzailea.

Interesdunek espedientea aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten ematen da aditzera. Erreklamazioak hogeita hamar eguneko epean aurkeztu behar dituzte ALHAOn iragarkia argitaratzen denetik; erabaki horren aurka erreklamaziorik aurkezten ez bada, jendaurreko epea amaituta, behin betiko onestutzat hartuko da.

Alegría-Dulantzin, 2015eko apirilaren 17an
ALKATEA


Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria