IRAGARKIA. 1/2015 zenbakiko Kreditu Gehigarriaren Espedientea hasieran onestea


Udal Batzarrak 2015eko martxoaren 5ean burututako ohiko batzarrean 1/2015 zenbakiko Kreditu Gehigarriaren Espedientea hasieran onestea erabaki zuen.

3/2004 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, espediente hori jendaurrean jarriko da hamabost eguneko epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik. Epe horretan interesdunek espedientea azter dezakete eta Osoko Bilkuran erreklamazioak jar ditzakete.

Kreditu gehigarriaren espedientea behin betiko onetsitzat hartuko da aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioetarako argitaratuko da.

Alegría-Dulantzin, 2015eko martxoaren 6an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria