IRAGARKIA. JARDUNEKO ALKATE


Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, 2015eko otsailaren 18koa, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluarekin bat etorriz, ZACARIAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA, 1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatua izan da, Alkatea gai-pertsonalak direla eta, udalerritik absentatuko baita. Izendatze hori 2015EKO OTSAILAREN 18AN, 13:00ETATIK 18:00ETARA gauzatuko da.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzin, 2015eko otsailaren 18an/Alegría-Dulantzi, a 18 de febrero de 2015
IDAZKARIA/LA SECRETARIA

Sin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón