IRAGARKIA


2014ko abenduaren 23ko Alkatetzaren Ebazpenaren bitartez, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3. artikuluaren arabera, MILAGROS VISAIRES GALDÓS ANDREA, alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatzen da, 2014KO ABENDUAREN 24AN, eta ANDER ISASMENDI GALDÓS JAUNA, bigarren alkateordea, JARDUNEKO ALKATE, 2014KO ABENDUAREN 25 ETA 26AN, alkatearen oporraldia dela-eta.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.


Dulantzin, 2014ko abenduaren 23an/Alegría-Dulantzi, a 23 de diciembre de 2014
IDAZKARIA/LA SECRETARIA


Izp./Fdo.: Mª Jesús Calvo Cabezón