IRAGARKIA


BORRAZ, S.L. enpresak udal baimena eskatuta, ALEGRIA-DULANTZIko GASTEIZ BIDEA kaleko 59-61 zenbakietan garatuko den ERREGAI-HORNITEGIA, DENDA ETA KAFETEGIA jarduera gauzatzeko.

Euskal Herriko Ingurumenaren Babes Orokorrerako otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.1. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, jendaurreko informazio-aldia irekiko da hamabost egunez, iragarki hau ALHAO-n argitaratzen denetik, jarduera horren ondorioz beren burua nolabait kaltetuta ikusten dutenek egoki deritzeten alegazioak aurkez ditzaten.

Jakinarazpen honen xede den espedientea udaletxe honetako bulegoetan dago, eta bulego-ordutegian kontsultatu ahal izango da.

Alegria-Dulantzin, 2014ko azaroaren 6an
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria