IRAGARKIA


2014ko abuztuaren 13eko datarekin, Alkatetzaren ebazpenaren bitartez, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3, artikuluaren arabera, ZACARÍAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA, 1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendaztzen da, Alkatearen oporrak direla medio. Eskuordetze hau 2014KO ABUZTUAREN 14TIK 2014KO ABUZTUAREN 19RA indarrean egongo da, biak barne.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.


Dulantzin, 2014ko abuztuaren 13an/Alegría-Dulantzi, a 13 de agosto de 2014
IDAZKARIA/LA SECRETARIASin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón