IRAGARKIA


Udalbatza, 2014ko uztailaren 10etan egindako bilera arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea Zerbitzu Publikoak eskaintzearen eta Administrazioko Jarduerak gauzatzearen ondoriozko Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala dela-eta MUSIKA ESKOLAREN inguruan egindako Aldaketa.

Interesdunek espedientea aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten ematen da aditzera. Erreklamazioak hogeita hamar eguneko epean aurkeztu behar dituzte ALHAOn iragarkia argitaratzen denetik; erabaki horren aurka erreklamaziorik aurkezten ez bada, jendaurreko epea amaituta, behin betiko onestutzat hartuko da.

Alegría-Dulantzin, 2014ko uztailaren 15ean
ALKATEASin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria