IRAGARKIA. Balgorza


PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A. enpresaren udal-baimen eskaera ALEGRIA-DULANTZIko HENAIO BIDEA 23.ean (1221 PARTZELA 1. INDUSTRIALDEA) izango den ERAIKUNTZA ETA ERAISPENEKO HONDAKINEN TRATAMENDURAKO LANTEGIAren jarduera gauzatzeko.

Euskal Herriko Ingurumenaren Babes Orokorrerako otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.1. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, jendaurreko informazio-aldia irekiko da hamabost egunez, iragarki hau ALHAO-n argitaratzen denetik, jarduera horren ondorioz beren burua nolabait kaltetuta ikusten dutenek egoki deritzeten alegazioak aurkez ditzaten.

Jakinarazpen honen xede den espedientea udaletxe honetako bulegoetan dago, eta bulego-ordutegian kontsultatu ahal izango da.

Alegria-Dulantzin, 2014ko ekainaren 25ean
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria