IRAGARKIA. 1/2014 ZK.KO KREDITU GEHIGARRIAREN


Toki Entitateen aurrekontuei buruzko Foru Arauaren 34.2 eta 15. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta 1/2014 ZK.KO KREDITU GEHIGARRIAREN espedientea hasiera batez onestearen aurka erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez, aipatutako espedientea behin betiko onetsi da jarraian aipatutako moduan:

GASTU PARTIDA IZENA LUZAPENA
510.600.004 Lan eta Zerbitzuen Foru Plana 177.119,40 euro
KREDITU GEHIGARRIA GUZTIRA: 177.119,40 EURO

Espediente hau jarraian zerrendatutako errekurtsoen bidez finantzatuko da, kapitulu hauetan laburtu da:

DIRU-SARREREN PARTIDAK IZENA ZENBATEKOA
870.00 Gastu orokorretarako Diruzaintzako Soberakina 177.119,40 euro
KREDITU GEHIGARRIA GUZTIRA BERDIN: 177.119,40 EURO

Denek jakin dezaten ematen da aditzera.

Alegría-Dulantzin, 2014ko ekainaren 25ean
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria