IRAGARKIA. Alegria-Dulantziko Udalaren Lanpostuen Zerrendan hasierako aldaketa egitea onartu zuen, honako lanpostu honi dagokionez


Udal Batzarrak 2014ko ekainaren 5ean erabakita, Alegria-Dulantziko Udalaren Lanpostuen Zerrendan hasierako aldaketa egitea onartu zuen, honako lanpostu honi dagokionez:

1.- FUNTZIONARIOAK

2.1.- KORPORAZIOKOAK

D.- Mendeko azpieskala: Udal Alguazila

Taldea: Talde profesionala
Hizkuntza Eskakizuna: 2, 2014ko ekainaren 5eko derrigortasun datarekin
Dedikazioa: Osoa
Lanpostu mailako osagarria: 14
Hornidura sistema: Oposizio-lehiaketa

Jakinarazten dena 16/1989 Legearen, uztailaren 6koa eta euskal funtzio publikoarena, 16. artikuluak dioenarekin bat etorriz, interesdunek egoki ikusten dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko 20 eguneko epean iragarki hau ALHAO-n argitaratu eta biharamunetik hasita.

Ereeklamaziorik aurkeztu ezean behin betiko oanrtua izango da.

Alegría-Dulantzin, 2014ko ekainaren 16an
ALKATEA


Joseba Koldo Garitagoitia Odria