IRAGARKIA


Udalbatzak, 2014ko apirilaren 3an egindako bilkura arruntean, Herri barruan zein Herrien artean Pertsonak Turismo Automobiletan (taxi) Garraiatzeko Zerbitzua arautzen duen Udal Ordenantza-ren 7. artikuluaren aldaketa hasiera batez onestea erabaki zuen.

Interesdunek espedientea aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten ematen da aditzera. Erreklamazioak hogeita hamar eguneko epean aurkeztu behar dituzte ALHAOn iragarkia argitaratzen denetik; erabaki horren aurka erreklamaziorik aurkezten ez bada, jendaurreko epea amaituta, behin betiko onestutzat hartuko da.

Alegría-Dulantzin, 2014ko apirilaren 4an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria