IRAGARKIA. Animalia Arriskutsuen Erregistroaren Araudia


Udalbatzak, 2014ko urtarrilaren 30ean ohiko bileran, erabaki du hasiera batez onestea Animalia Arriskutsuen Erregistroaren Araudia.

Interesdunek espedientea aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten ematen da aditzera. Erreklamazioak hogeita hamar eguneko epean aurkeztu behar dituzte ALHAOn iragarkia argitaratzen denetik; erabaki horren aurka erreklamaziorik aurkezten ez bada, jendaurreko epea amaituta, behin betiko onestutzat hartuko da.

Alegría-Dulantzin, 2014ko martxoaren 11n
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria