Iragarkia. Trazio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordanindu behar dutenen 2014 errolda jendaurrean jartzea.


Trazio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren 2014 errolda egin denez gero, jendaurrean jartzen da, interesdunek egoki deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako 15 egun baliodun izango dituzte irargarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Agiriak interesdunen eskura daude udal idazkaritzan, jendea atenditzeko orduetan.

Alegría-Dulantzi, 2014ko otsailaren 12an.-Alkatea, JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA.