IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko OTSAILAREN 13an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2014KO URTARRILAREN 30KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2) UDAL ERAIKINEN GARBIKETARAKO LIZITAZIORAKO ESPEDIENTEA.
3) ADIFen LURSAILEN OKUPAZIO-AKTAREN DATA EZARTZEA.
4) HIRI KATASTROAREN INGURUKO DTI/AIA UDAL TALDEAREN MOZIOA.
5) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
6) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko otsailaren 10etan / En Alegría-Dulantzi, a 10 de febrero de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.