IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko URTARRILAREN 30ean
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2013KO ABENDUAREN 19KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2) MERTXE RUIZ DE ARGANDOÑA VILLAR ZINEGOTZIAREN KARGUAREN JABE EGITEA.
3) HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN AZTERKETA LANEI HASIERA EMATEA.
4) ANIMALIA ARRISKUTSUEN ERROLDAREN ARAUTEGIA ALDATZEA.
5) CAU-REKIN LOTURIKO BILDUREN MOZIOA.
6) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
7) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2014ko urtarrilaren 27an / En Alegría-Dulantzi, a 27 de enero de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.